консултант-експерт: Валя Бойчева

HACCP-SISTEMI.BG

+359 988 357 062
valya.konsult@gmail.com

Блог

Блог

Изисквания за регистрация на обект за дистрибуция на храни-кетъринг

Кетъринг услугите добиват все по-голяма популярност. През последните две години в периода на пандемия се наложи заведенията да работят, като доставят храна до офиси и домове. Търсенето на кетъринг услугите e различни поводи- сватби, кръщенета, фирмени партита, рождени дни и др.
Възможностите да регистрирате обект за дистрибуция на храни-кетъринг са следните:
Вариант 1
Да регистрирате обект за обществено хранене (ресторант, бистро и др.) с търговска част за клиенти и дистрибуция до краен клиент.
Вариант 2
Да регистрирате обект за производство на кулинарни изделия, в който да няма консумация на място, а само да се извършва дистрибуция.
I.Изисквания за материално-техническата база за обект за дистрибуция на храни:
1.Осигуряване на складово помещение, оборудвано с хладилни съоръжения (среднотемепратурни и нискотемпературни) за съхранение на суровини, които изискват хладилни условия на съхранение и рафтове, стелажи и др. за съхранение на суровини, които не изискват хладилни условия на съхранение.
За обекти с по-голям капацитет се осигурява хладилен склад или хладилни камери и отделно помещение за съхранение на суровини, които не изискват хладилни условия на съхранение. Складовите площи трябва да са с отделен вход за снабдяване.
2.Осигуряване на склад или изолирана площ (за обекти с по-малък капацитет) за съхранение на еднократна посуда и опаковъчни материали.
3.Обособяване на подготвителни площи, съобразно капацитета и менюто.
Всяка подготвителна площ включва мивка, работен плот и работен инвентар. Необходими са подготвителни за червено и бяло месо, риба и морски продукти, яйца, плодове и зеленчуци. Допуска се в една подготвителна площ да се обработват различни групи продукти. Например могат да се съчетаят червено и бяло месо, яйца, плодове и зеленчуци. До подготвителните може да има хладилници за съхранение на заготовки, но не е задължително.
4.Топла кухня или кът за термична обработка за обекти с по-малък капацитет, оборудвани с котлони, фурни, фритюрници, хладилни съоръжения за заготовки и др.
Над уредите за термична обработка, които отделят пари се монтира вентилационен чадър или аспиратор. В близост до топла кухня или къта за термична обработка се осигурява умивалня за кухненска посуда, оборудвана с една мивка и стелаж за сушене. Това е посудата с която се приготвят храните- тенджери, тави, тигани, черпаци и др.
5.Помещение или изолирана площ за опаковане и маркиране на кулинарна продукция, която ще се дистрибутира от обекта, обособени в близост до топлата точка.
6.Изолирана площ за съхранение на готова продукция, която ще се дистрибутира от обекта оборудвана със стелажи и хладилно/и съоръжения при необходимост.
При дистрибуция на кулинарна продукция непосредствено след приготвяното или до 1-2 часа не е необходимо да се осигуряват хладилни съоръжения.
7.Умивалня за трапезна посуда, оборудвана с две мивки или една мивка и миялна машина.
Осигурява се само, когато има консумация в обекта на място.
От топла кухня трябва да се осигурен шубер или врата и да се издава храната. Пътищата за подаване на съдове, в които са консумирали храна клиентите и издаване на храна от кухнята не трябва да се пресичат.
8.Санитарно-битово помещение за преобличане на персонала или изолиран кът за обекти с по-малък капацитет. Оборудват се с гардероби, закачалки или други съоръжения за съхранение на личното и работното облекло на персонала, както и личните вещи.
9.Тоалетна за персонала, която се оборудва с тоалетна чиния, мивка с течаща топла и студена вода, средства за измиване, дезинфекция и подсушаване на ръцете.
II. Общи хигиенни изисквания към помещенията изисквания:
Обектът трябва да има най-малко 2 входа, като по-изключение се допуска и 1 вход за обекти с малък капацитет, който дистрибутира храни само до краен клиент (не търгува с поръчаната храна).
Подовите настилки, работните повърхности, таваните и стените трябва да са изработени от материали, които позволяват почистване и дезинфекция, където е необходимо (плотове, под, стени до мивките и плотовете). Стените до мивките и плотовете е необходимо на отстояние 30-50см. да са с гладка повърхност, която може да се изградена от фаянсови плочи, термо материал, ПВЦ, метал и др.
Няма конкретни изисквания в нормативните документи за материалите на пода, стените, таваните, работните повърхности и мивките.
До всички мивки трябва да е осигурена течаща топла вода.
III.Общи хигиенни изисквания за персонала
Персоналът трябва да има лична здравна книжка (формуляра се купува от ведомствена книжарница)., която да е заверена с необходимите медицински прегледи (чревен, за паразитоносителство, БСЖ и преглед от личен лекар или друг лекар със специалност вътрешни болести). След прегледите лично се отива в РЗИ (регионална здравна инспекция) за номер. ЛЗК се изисква съобразно чл. чл. 12 от Закона за храните на МЗХГ, Д.В. бр. 52/2020г., изм. и доп. ДВ. бр.13/2021г. и чл. 34, ал. 3 от Закона за здравето, обн. в ДВ. бр.70/2004г., последно изм. и доп. ДВ. бр.18/2018г.Необходимо е да се работи с работно облекло и средство за прибиране на косите (когато е необходимо). Няма изисквания за цветовете на работното облекло.Работното облекло в повечето случай се изпира лично от работниците. Не е задължително да се работи с ръкавици.

IV.Изисквания относно регистрационния режим в Българската агенция по безопасност на храните
В Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) необходимо да подадете следните документи:
– Заявление за регистрация (образец КХ №1 на БАБХ);
– Списък с групи храни (Приложение 1 към образец КХ №1 на БАБХ);
– Документ за статута на помещението по Закона за устройство на територията (изисква се от 09.06.2020г.)
– Договор за наем или документ за собственост.
– Документ за платена държавна такса.
Много е важен документа за статута, защото без него не може да се регистрира обекта, дори и да има осигурени всички изисквания относно материално-техническата база и да са разработени документите за безопасност на храните.
Съветваме Ви преди да наемете или закупите обекта да се консултирате с нас за да проверим документа за статута и да не се наложи да правите излишни разходи.
При подаване на изброените документи декларирате, че имате разработени документи за безопасност на храните.
Ако имате собствени автомобили, за разнос на храни е необходимо да се регистрират в ОДБХ и подадат следните документи съобразно изискванията на чл. 55 от Закона за храните:
– Регистрационния талон на автомобила;
– Документ удостоверяващ правото на ползване на транспортното средство (в случаите, когато собственика на автомобила е един, а водача е друг човек);
– Заявление по образец на БАБХ.
Може да използвате транспортни средства на друга фирма, като за целта трябва да имате сключен договор.
За обекти с дистрибуция на храни са необходими следните документи:
1.НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки, който включва:
– определяне на НАССР екип;
– описание на групите продукти (ястия, салати, кухненски десерти, сандвичи, печива и др.);
– изготвяне на технологични схеми на процесите на отделните групи продукти;
– анализ на опасностите (биологични, химични и физични);
– определяне на контролни точки и критично контролни точки (ККТ) чрез отговори на въпросите от „Дърво на решенията“;
– извършване на оценка на риска;
– определяне на процедури по мониторинг за всяко ККТ;
– определяне на критични граници за всяко ККТ;
– определяне на коригиращи действия за всяко ККТ;
– определяне на процедури по верификация.
2.Система за самоконтрол, свързана с добрите търговски, производствени и хигиенни практики, която включва 9 програми:
2.1. Програма за сграда, помещения и технологично оборудване;
2.2. Програма за приемане на суровини, храни и материали и предмети за контакт с храните;
2.3. Програма за съхранение на суровини, храни и материали и предмети за контакт с храните;
2.4. Програма за технологична обработка на храните;
2.5. Програма за поддържане на хигиената в обекта;
2.6. Програма за лична хигиена на персонала;
2.7. Програма за обучение на персонала;
2.8. Програма за контрол на вредители (ДДД обработка);
2.9. Програма за бракуване или изтегляне на храни от пазара;
3.Технологична документация (ТД), която се изготвя само за обекти с кетъринг до други търговски обекти (кулинарни магазини, обекти за раздаване на храна и др.)
За всяка група храна се изготвя ТД, в което се описва:
3.1. Влаганите суровини и тяхната техническа спецификация по която са произведени;
3.2. Определят се методиките за лабораторен контрол и методите за вземане на проби;
3.3. Показателите за контрол (органолептични, физико-химични и микробиологични);
3.4. Описва се подробно технологичния процес съобразно технологичните схеми на НАССР системата;
3.5. Методиката за определяне на алергените, хранителните и енергийните стойности (при необходимост);
3.6. Изискванията за материалите и предметите за контакт с храните;
3.7. Начина на съхранението на отделните групи храни;
3.8. Определянето на срока на трайност;
3.9. Документацията, която се попълва.
Изготвя се регистър на технологичната документация съобразно чл.16, ал. 2 от Наредба № 14 на МЗХГ и МЗ за хигиената а храните, обн. в ДВ. бр. 106/2021г., който по всяко време може да се актуализира ако се допълнят или премахнат определени групи храни.
4.Мониторингова програма- включва описание и график за изследване на храни, работни повърхности и вода (при необходимост) през календарната година.
5.Процедура за акриламид- изискване от 2018г., във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2158, от 20.11.2017г. в сила от 11.04.2018г. за установяване на мерки за смекчаване на последиците и референтни нива за намаляване на наличието на акриламид в хранителните продукти.
Продуктите, които се засягат съобразно нормативния документ за пържените картофи и тестените изделия (закуски, хляб и други печива).
6.Програма за СЖП отпадъци, съобразно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069 / 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти).
За съхранение на СЖП (странични животински продукти) се осигурява отделен фризер или чекмедже от минусово хладилно съоръжение.
СЖП отпадъци са черупки от яйца, кости и други остатъци от животински продукти, негодни колбаси, млечни и др. продукти.
7.Процедура за проследимост на храните, които се дистрибутират от обекта.
Това са основните документи.
След подаване на документите в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), посочени в т.1 и изготвяне на документацията по безопасност на храните може да започнете дейност не по-рано от 14 календарни дни от входиране на преписката.
Срокът е определен в чл. 26, ал. 2 т. 11 от Закона за храните.
Обектът се вписва в регистъра на Българската агенция по безопасност на храните на 5-тия работен ден, съобразно чл. 26, ал. 7 от Закона за храните, но не може да започнете дейност по-рано от 14-тия календарен ден. Това го е решил законодателя.
След вписване на обекта в Националния регистър на БАБХ се подава заявление в ОДБХ за извършване на търговия от разстояние, съобразно изискванията на чл. 14 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, на Закона за защита на потребителите, на Закона за електронната търговия и на подзаконовите нормативни актове по прилагането им, на чл. 60 и чл. 61 от Закона за храните. От 31.12.2021г. влезе в сила Наредба 12 на МЗХГ за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние. Съобразно чл. 2 наредбата се прилага за всяко физическо и юридическо лице, което пуска на пазара храни от разстояние. Можем да Ви съдействаме, като подадем документите в ОДБХ и да изготвим професионално документите за безопасност на храните изброени в т. 2.
V. Други необходими документи:
1.Необходима е разработка по трудова медицина, която включва анализ на факторите на средата на работа и оценка на риска за здравето на работниците.
Можем да Ви съдействаме за разработката по трудова медицина, като Ви насочим към наши партньори.
2.Категоризация за обекти, в които има места за клиенти
Извършва се в ОП „Туризъм“, като се подават следните документи:
2.1.Заявления и приложение (бланки по образец);
2.2.Копие от удостоверението за регистрация (извадка от регистъра на БАБХ);
2.3.Договор за наем или документ за собственост;
2.4.Документ за статута по ЗУТ;
2.5.Документ за регистрация на фиксалното устройство на касовия апарат.
2.6.Документ за платена държавна такса (до 50 места 250лв., от 50 до 150 места 800лв., от 150 нагоре 2000лв.
Категоризацията се издава за срок от 5 години.
Категоризация не се прави на обекти, които извършват само кетъринг услуги, тоест нямат стоящи места за клиенти.
3.Разрешително за работно време.
Извършва се в търговския отдел по местонахождение на обекта, като се подават следните документи:
3.1.Заявление по образец (всяка община има свои образец);
3.2.Документ за регистрация на фиксалното устройство на касовия апарат;
3.3.Копие от удостоверението за регистрация (извадка от регистъра на БАБХ);
3.4.Документ за собственост или договор за наем.
За работно време няма държавна такса.
Не се подават документи за работно време за обекти, които извършват само кетъринг услуги, т.е нямат стоящи места и не обслужват на място клиенти.
4.Договор с фирма за обработка за вредители (ДДД) и за СЖП отпадъци.
Можем да Ви насочим към наши партньори, с който работим успешно и са проявявали коректност и точност към нашите клиенти.
Това са основните изисквания за регистрация на обект, от който се извършват кетъринг услуги. За повече информация пишете ни на имейл: valya.konsult@gmail.com или се обадете на посочените телефони.

Напиши коментар

error: Съдържанието е с авторски права !!!