консултант-експерт: Валя Бойчева

HACCP-SISTEMI.BG

+359 988 357 062
valya.konsult@gmail.com

Блог

Image thumbnail

Блог

Изисквания за регистрация на обект за производство на шоколад

Няма човек, който да не обича шоколад, ето защо с настоящата статия ще Ви запозная с основните изисквания за регистрация на обект за производство на шоколадови продукти.

Може да произвеждате шоколад чрез печене, смилане на какаовите зърна и смесване на съставките (какаово масло, захар, млечни продукти и др.) съобразно рецептурата за всеки вид или с разтопяване, темпериране на готови шоколадови продукти и моделиране в различни форми.

Шоколадови продукти могат да се произвеждат и предлагат на място в обекта, да се дистрибутират до други търговски обекти и да се предлагат онлайн.

Изисквания относно материално-техническата база:

Необходимо е да осигурите:

 • Складово помещение за суровини оборудвано с рафтове, стелажи и скари за съхранение на суровини. При необходимост се осигурява хладилно съоръжение.
 • Складова площ за материали и предмети за контакт с храните (опаковъчни материали), оборудвано с рафтове и стелажи. При обекти с по-малък капацитет се допуска да се осигури един шкаф или гардероб с складовото помещение за суровини, където да се съхраняват опаковките.
 • Санитарно-битова площ за преобличане, оборудвана с гардероби, закачалки и други съоръжения за съхранение на лично и работно облекло на персонала. При обекти с по-малък капацитет може да се осигури един гардероб с складовото помещение.
 • Тоалетна за персонала, оборудвана с тоалетна чиния, ефективна промивна инсталация, мивка, средства за измиване и дезинфекция на ръцете.
 • Работна площ с обособени:

– подготвителни площи за обработка на суровините (разопаковане, дозиране, разтегляне), оборудвани с  2 мивки или една двугнездова мивка, работен плот, хладилно среднотемпературно съоръжение и работен инвентар;

– кът за приготвяне на шоколадовите изделия оборудван с машина за сушене на какаовите зърна, уред за смилане на зърната (при необходимост), уреди за разтопяване и темпериране за обекти, в които се работи с готов шоколад, везна за разтегляне;

– кът за опаковане и етикетиране;

 • Площ за съхранение на готова продукция преди дистрибуция или продажба на място.

Ако продуктите се продават само на място е необходимо да има щанд за продажба.

Може да извършвате едновременно продажба на място, дистрибуция и онлайн търговия.

Онлайн търговията се регистрира след регистрация на  обекта в ОДБХ.

Общи изисквания за помещенията:

Повърхностите на пода, стените и таваните в складовите, подготвителните и работните помещения трябва да са изработени от материали, които позволяват почистване и дезинфекция. Стените около мивките и плотовете трябва да са на отстояние 30-50 см. облепени с материал, който позволява миене (фаянсови плочи, ПВЦ материал и др.)

В търговската част за клиенти или площта за съхранение на готова продукция преди експедицията настилката на пода и стените може да е съобразна с желания от Вас интериор.

В нормативните документи няма изискване за конкретен материал.

Изисквания относно разрешителния режим

1. Необходимо е да регистрирате ЕТ, ООД, ЕООД, Сдружение и др. за да имате право на търговия.

2. Помещението, с което разполагате или ще наемете трябва да е узаконено съобразно Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Видовете документи, които се изискват съобразно чл. 26, ал. 1, т. 2от  Закона за храните, обн. в ДВ. бр. 52/02020г., изм. и доп. ДВ. бр. 13/2021г., са следните:

 • Разрешение за ползване;
 • Удостоверение за въвеждане е експлоатация по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ
 • Разрешение за строеж за второстепенни и стопански постройки по чл. 41, ал. 1 от ЗУТ
 • Разрешение за поставяне на временни обекти по чл. 56 от ЗУТ;
 • Удостоверение за търпимост при много стари сгради.

Статутът на помещението може да е на: производствен обект за храни, сладкарница, кафе-сладкарница, магазин и др.

За обекти с по-голям капацитет с дистрибуция на шоколадови продукти до други търговски обекти (не онлайн) е необходимо статута да е на производствен обект.

3. Договор за наем или  документ за собственост (нотариален акт).

В Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта се подават следните документи:

 • Заявление за регистрация  (образец на БАБХ КХ-01)
 • Списък с групи храни (Приложение № 1 към образец на БАБХ КХ-01);
 • Договор за наем или документ за собственост- копие;
 • Документ за статута на помещението- копие;
 • Документ за платена държавна такса по тарифите на БАБХ;

В заявлението декларирате, че имате разработени документи за безопасност на храните, които включват:

 • НАССР система за анализ и контрол на критично контролните точки;
 • План за осигуряване на проследимост при онлайн търговия (изготвя се при необходимост);
 • Система са за самоконтрол, свързана с добрите търговски и добрите хигиенни практики;
 • Технологична документация за производство на шоколадови изделия;
 • Технологична карта;
 • Мониторинга програма за  изследване на приготвяните храни и проби за хигиената на работната среда:
 • Проект на етикети с определени  алергени, съобразно изискванията на чл. 9 от Регламент (ЕС) 1169/2011 за предоставяне на информация за храните на потребителите;

Ние разработваме професионално документите за безопасност на храните и ако желаете може да използвате нашите услуги.

След подаване на документите до 5-тия работен ден обекта се вписва в Национален регистър на обектите за търговия, производство и обществено хранене. Процедурата е с съобразно чл. 26, ал.6 от Закона за храните, обн. в ДВ бр. 52/2020г. изм. и доп. ДВ. бр. 13/2021г.

Това е Вашето Удостоверение за регистрация. Вече не се издава разрешително на хартиен носител.

Макар, че обекта е вписан не може да започнете работа по-рано от 14-тия календарен ден от датата на подаване. Например подавате на 03.01.2022г., обекта ще бъде вписан в регистъра на 09.01.2022г., но ще може да започнете работа на 16.01.2022г. Процедурата е съобразно чл. 26. ал. 2, т.11 от Закона за храните.

Проверката от инспекторите на Областната дирекция по безопасност на харните е до 60-тия календарен ден от вписването на обекта в регистъра, тоест след 5-тия работен ден, съобразно изискванията на чл. 26, ал 9 от Закона за храните.

Не е задължително да е извършена проверка за да започнете работа, т.е дори и да не е извършена проверка по закон имате право да работите на 14-тия ден след подаване на документите в ОДБХ.

След като се впише обекта на 5-тия работен ден може да принтирате удостоверението от регистъра на БАБХ и да подадете заявление в общината за работно време ако е необходимо.

Пиша ако е необходимо, защото не всички общини на територията на България изискват да се подава заявление.

Според изискванията задължително трябва да имате табела на входа с работно време, име на фирмата, МОЛ и Булстат.

Необходимо е да имате разработка и по трудова медицина, в която се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа. Документите по трудова медицина се изготвят след започване на работа на обекта, защото се правят замервания на фактори на работна среда.

Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД, ЕООД или ЕТ и работите само управителите на дружеството.

Необходимо е да имате сключен договор за извозване на странични животински продукти (СЖП) при необходимост. Това са черупки от яйца, колбаси, сирена с изтекъл срок и др.

В някой Областни дирекции по безопасност на храните искат и договор за ДДД обработка. ДДД обработката е за вредители: гризачи, насекоми и др. По закон не е задължително да сключвате договор, но ако има наличие на вредители в обекта не е разрешено управителя или персонала да извърши обработката. Обработката за вредители се извършва само от лицензирани фирми.

Ние можем да съдействаме за разработката по трудова медицина, сключване на договор за СЖП и обработка за вредители.

Ако желаете консултация за конкретен обект пишете ни, с удоволствие ще Ви съдействаме да развиете своя бизнес. За повече информация се обадете на телефон 0988 357 062 или ни пишете на имейл: valya.konsult@gmail.com

Напиши коментар

error: Съдържанието е с авторски права !!!